Odvody ze mzdy

Obsah:

3.1. Komunální daň
3.2.  Příspěvek zaměstnavatele do vyrovnávacího fondu pro vyrovnání majetkových ztrát v rodině
3.3.  Příplatek k příspěvku zaměstnavatele

3.1. Komunální daň

 U komunální daně se jedná o odvod obci. Podléhají jí veškeré mzdy, které byly za kalendářní měsíc vyplaceny pracovníkovi provozovny, nacházející se v tuzemsku.

 Povinnost odvádět komunální daň tedy závisí na existenci tuzemské provozovny (Výjimka: přeshraniční přenechávání pracovních sil);

  • Pokud je pracovník organizačně přiřazen výhradně tuzemské provozovně, podléhá celková mzda komunální dani.
  • Pokud je pracovník organizačně přiřazen tuzemské i zahraniční provozovně, podléhá komunální dani pouze ta část mzdy pracovníka, která se vyplácí za činnosti vykonávané v tuzemské provozovně.

Komunální daň je dávka stanovená vlastním výpočtem. Činí 3 % hrubé měsíční mzdy. Pokud nepřesáhne suma mzdy podléhající komunální dani na jednu firmu za příslušný kalendářní měsíc částku € 1.460,- smí se od vyměřovacího základu odečíst částka 1.095,-€.

Daňovou povinnost má zaměstnavatel. Komunální daň se odvádí obci, ve které se nachází provozovna (obec provozovny). Za tímto účelem je zaměstnavatel povinen zažádat si u obce, ve které se provozovna nachází, o přidělení vlastního daňového čísla.

Komunální daň má zaměstnavatel povinnost odevzdat obci, ve které se nachází provozovna, vždy do 15. dne měsíce následujícího po výplatě mzdy.

Za každý uplynulý kalendářní rok má zaměstnavatel povinnost odevzdat do konce března následujícího kalendářního roku obci roční prohlášení o komunální dani.

Pozor!

Jsou-li pracovníci přenecháváni zahraničním zaměstnavatelem tuzemskému podnikateli (zaměstnavateli) pro výkon pracovní činnosti v tuzemsku, jsou přenechávaní pracovníci považováni pro účely komunální daně za pracovníky zaměstnavatele. V tomto případě má povinnost odvést komunální daň tuzemský zaměstnavatel. Vyměřovacím základem je 70 % z úhrady za přenechání.

3.2.  Příspěvek zaměstnavatele do vyrovnávacího fondu pro vyrovnání majetkových ztrát v rodině

Příspěvek zaměstnavatele (DB) musejí odvádět všichni zaměstnavatelé, kteří v Rakousku zaměstnávají pracovníky. Předpokladem pro to je, že pracovník v Rakousku podléhá povinnosti odvádět sociální pojištění.

Příspěvek zaměstnavatele (DB) je dávka stanovená vlastním výpočtem. Činí 4,5 % hrubé mzdy. Pokud nepřesáhne suma mezd podléhající povinnosti odvádět DB na jednu firmu za příslušný kalendářní měsíc částku € 1.460,- smí se od vyměřovacího základu odečíst částka 1.095,-€. Tuto daň (DB) odvádí zaměstnavatel vždy ke každému 15. dni měsíce následujícího po výplatě mzdy.

3.3.  Příplatek k příspěvku zaměstnavatele

Příplatek k Příspěvku zaměstnavatele (DZ) jsou zahraniční podnikatelé povinni odvádět pouze tehdy, pokud v Rakousku vlastní platné živnostenské oprávnění.

Ohledně vyměřovacího základu, splatnosti a výběru platí analogicky pravidla pro Příspěvek zaměstnavatele (DB). Jeho výše se pro různé spolkové země liší.

Tento činí pro

  • Burgenland 0,44 %
  • Korutanech 0,41 %
  • Dolní Rakousko 0,40 %
  • Salcburk 0,42 %
  • Štýrsko 0,40 %
  • Tyrolsko 0,43 %
  • Vorarlbersko 0,39%
  • Vídeň 0,40%.