7. Shrnutí

Pro přeshraniční poskytování služeb není nutný ani zápis do obchodního rejstříku ani ohlášení živnosti v místě provozování.

V Rakousku smějí být přeshraničně provozovány volné živnosti bez úředního oznámení. Živnostenský úřad však může jejich provozování zakázat.

Vázanou živnost je nutno v Rakousku před započetím poskytování služeb nahlásit u BMWFJ, které má měsíční lhůtu na rozhodnutí, při prodloužení pak musí rozhodnout během dvou měsíců.
Doklad o způsobilosti k výkonu určité profese není požadován, pokud je činnost v zemi původu rovněž vedena jako vázaná živnost, nebo pokud byla v průběhu posledních deseti let po dobu dvou let samostatně vykonávána.

Při určitých živnostech může BMWFJ předepsat adaptační kurs nebo zkoušku způsobilosti. Tato musí být složena popř. absolvována během jednoho měsíce po jejím právoplatném nařízení.