Další informace

2. Je nutný zápis do obchodního rejstříku?

Pro poskytování přeshraničních služeb v Rakousku není požadován zápis do obchodního rejstříku. Je tomu právě proto, že firma v Rakousku nemá své sídlo.
Pokud však v Rakousku bude zřízeno obchodní zastoupení, pobočka nebo dceřinná společnost, ze které budou vykonávány živnostenské činnosti, mluvíme zde pak o „pobočce". Pro založení pobočky nebo dceřinné společnost pak je nutný odpovídající zápis do obchodního rejstříku v místě sídla dceřinné společnost nebo pobočky.


3. Zakládá to povinnost členství v hospodářské komoře?

Protože při přeshraničním poskytování služeb není zřizována pobočka (k tomu viz kapitola 1. a 2.), nemusí být živnostenské oprávnění (viz kapitola 4.),
Přeshraniční poskytování služeb v rámci volného pohybu služeb tedy nezakládá členství v hospodářské komoře nebo jejích oborových organizacích.
Proto se tedy neprovádí registrace u hospodářské komory.

4. Je nutné mít živnostenské oprávnění?

Pro poskytování přeshraničních služeb v Rakousku není nutné mít rakouské živnostenské oprávnění ve smyslu přihlášení se u příslušného živnostenský úřadu.
Takovéto ohlášení živnosti je nutné pouze tehdy, pokud se nejedná o přeshraniční poskytování služeb, ale o pevné sídlo podnikání v Rakousku (pobočka).
Jinými slovy; pokud je v Rakousku založeno sídlo firmy (sídlo nebo pobočka), ze kterého je vykonávané živnostenské podnikání, musí k tomu u živnostenského úřadu v místě sídla podniku (okresní hejtmanství popř. magistrát) existovat odpovídající živnostenské oprávnění. Pokud však jsou služby poskytovány ze zahraničí, a v Rakousku jsou jen vykonávány, pak není živnostenské oprávnění požadováno.
Kdy se jedná o takovéto poskytování přeshraničních služeb a kdy se jedná o založení pobočky, (která vede k nutnosti ohlášení živnosti), bylo popsáno v kapitole 1.,
 Toto ale neznamená, že nejsou třeba vůbec žádné úřední kroky. V mnoha případech je totiž přeshraniční poskytování služeb třeba předem nahlásit u Bun¬desministerium für Wirtschaft, Familie a Jugend /Spolkové ministerstvo pro hospodářství, rodinu a mládež/,
Živnostenský řád (GewO) zde hovoří o „přechodném přeshraničním poskytování služeb v rámci volného pohybu služeb," na které se vztahují zákonné směrnice § 373a GewO /živnostenského řádu/.

5. Činnosti vyjmuté z volného pohybu služeb

Následující živnostensky prováděné služby vůbec nesmějí být poskytovány přeshraničně (a jsou také vyjmuty z příslušných směrnic EU):

  • kominíci
  • oprava předmětů a zařízení, které jsou zařazeny pod skupinu vojenských zbraní

Zatímco se u vojenských zbraní jedná o politický zájem (státní bezpečnost) a zvláštní nebezpečí, jsou kominíci vyjmuty proto, že zastávají i úřední funkci.