Home > Úvod > Jak začít podnikat v Rakousku > Práce přes hranici > Živnostenskoprávní rámcové podmínky > Živnostenskoprávní předpoklady pro poskytování služeb přes hranici

Živnostenskoprávní předpoklady pro poskytování služeb přes hranici

I když není požadováno žádné místně příslušné živnostenské oprávnění, je nutno dodržovat předpisy obsažené v živnostenském řádu /GewO/.

6.1. Důvody pro zákaz výkonu živnosti, doklad o způsobilosti k výkonu určité profese

Firma z členského státu EU popř. EHP smí v Rakousku provozovat živnostenskou činnost za stejných předpokladů jako tuzemci. Toto platí i pro důvody pro zákaz výkonu činnosti popř. odejmutí živnostenského oprávnění podle živnostenského řádu, jako např.

 • záznam v trestním rejstříku pro podvodný úpadek
 • záznam v trestním rejstříku odsouzení pro jiné trestné činy, přesahující 3 měsíce
 • odmítnutí insolvenčního návrhu nebo zrušení insolvenčního řízení z důvodů nedostatku konkursní podstaty.

To platí i tehdy, pokud je jeden z těchto důvodů pro zákaz výkonu živnosti uplatňován v zahraničí.
Předložení dokladu o způsobilosti k výkonu určité profese (např. mistrovská zkouška) u přeshraničních služeb však není požadováno tehdy,

 • když je živnostensky provozovaná činnost v zemi původu zařazena jako živnost vázaná (pokud je tedy v zemi původu vyžadován doklad o způsobilosti k výkonu určité profese) nebo
 • když poskytovatel služeb samostatně provozoval živnost v zemi původu minimálně 2 roky (a to v průběhu  10 přeshraničnímu poskytování služeb bezprostředně předcházejících roků).


6.2. Zvláštní zkouška prokázání odborné kvalifikace: Adaptační kurs/zkouška způsobilosti

V některých případech je nutné – i když není nutný doklad o způsobilosti k výkonu určité profese - zvláštní přezkoušení odborné kvalifikace prováděné Bundesministe¬rium für Wirtschaft, Familie a Jugend (BMWFJ). Toto se týká následujících rakouských živností:

 • Oční optika (řemeslo)
 • Bandážista; ortopedický technik; výroba korzetů (sdružené řemeslo)
 • Stavitel, studnař
 • Řezání a vrtání do betonu (dílčí řemeslo)
 • zemní práce (dílčí řemeslo)
 • Pohřebnictví
 • Chemické laboratoře
 • Drogisté
 • Elektrotechnika
 • Výroba kosmetických artiklů
 • Výroba pyrotechnických výrobků jakož i zápalných látek a ostatních trhavin, které nepodléhají zákonu o střelných zbraních a výbušninách a obchodu s nimi (pyrotechnická firma)
 • Pedikúra
 • Plynárenská a sanitární technika
 • Odvápňování boilerů (dílčí řemeslo)
 • Sklenář, obkladač a brusič plochého skla; brusič a zušlechťovač dutého skla; foukač skla a výroba skleněných instrumentů (sdružené řemeslo)
   **Autosklenář (dílčí řemeslo) 
 • Kamnář (řemeslo)
 • Výroba léčiv a jedů a velkoobchod s léčivy a jedy
 • Výroba a úprava jakož i pronajímání zdravotnických produktů, pokud tyto činnosti nespadají pod jiné vázané živnosti a obchod s nimi jakož i pronajímání zdravotnických produktů
 • Naslouchadla (řemeslo)
 • Kontaktní čočky
 • Kosmetické služby
   ** Modelování nehtů (nehtové studio); (dílčí řemeslo)
 •  Automechanik; karosář včetně karosářského klempíře a lakýrníka karoserií (sdružené řemeslo) 
 • Zabudování rádií, telefonů a poplašných zařízení do motorových vozidel (dílčí řemeslo)
 • Životní a sociální poradenství 
 • Masáže
 • Ortopedický obuvník (řemeslo)
 • Deratizátoři (řemeslo)
 • Bezpečnostní služby (profese detektiv, služby ostrahy) 
 • Trhací práce
 • Kamenický mistr včetně výroby umělého kamene a terasa
 • Projekční kanceláře (poradenští inženýři)
 • Činnost v oblasti zbraní (puškař) včetně obchodu se zbraněmi (u vojenských zbraní a munice není možné žádné přeshraniční poskytování služeb!)
 • Zubní technik (řemeslo)
 • Tesař

Tento seznam může být v případě potřeby doplněn i o další živnosti. Dosud se to však nestalo.
Pokud by tyto živnosti měly být vykonávány přeshraničně, musí to poskytovatel služeb před započetím své činnosti v Rakousku oznámit BMWFJ.  BMWFJ může v závislosti na příslušné kvalifikaci poskytovateli služeb předepsat adaptační kurs nebo zkoušku způsobilosti.

Ministerstvo musí v každém jednotlivém případě prověřit,  jestli je nutno se obávat v důsledku nedostatečného prokázání odborné kvalifikace poskytovatele služeb

 • závažného poškození veřejného zdraví nebo bezpečnosti nebo
 • závažného poškození zdraví nebo bezpečnosti příjemce služby.

Pokud není třeba se takovéhoto poškození obávat, je nutno to poskytovateli služeb sdělit během nejvýše měsíční lhůty po dojití oznámení. Tato lhůta začíná běžet, až když byly předloženy úplné veškeré požadované podklady. Pokud neexistují pochybnosti, je přeshraniční poskytování služeb přípustné od dojití této žádosti.

Pokud by bylo třeba se obávat újmy, může být předepsána zkouška způsobilosti nebo adaptační kurs. Pro předepsání zkoušky způsobilosti nebo adaptačního kursu má BMWFJ měsíční lhůtu. Pak je stanovena další měsíční lhůta pro absolvování zkoušky způsobilosti nebo adaptačního kursu. Pokud BMWFJ tuto lhůtu zmešká nebo pokud zkouška způsobilosti popř. adaptační kurs nemohl být během této lhůty uspořádán, smí být přeshraniční služba provedena. Prodloužení lhůty ze strany BMWFJ na dva měsíce je však možné. Pokud bude toto prodloužení lhůty stanoveno, poskytování přeshraniční služby smí být započato až po uplynutí této dvouměsíční lhůty.

Pokud Spolkové ministerstvo pro hospodářství, rodinu a mládež /BMWFJ/ v průběhu těchto lhůt vůbec nebude reagovat, je tato služba automaticky schválena. Pokud se však ukáže, že zákonné předpoklady skutečně nebyly splněny (viz obzvláště bod 6.1.), je však možno ji zakázat úředním rozhodnutím. Detaily k řízení viz bod 6.3.2.

6.3. Které kroky jsou nezbytné pro řízení?

6.3.1 Volná živnost v Rakousku

Pokud se při přeshraničním poskytování služeb jedná v Rakousku o volnou živnost (tedy živnost bez dokladu o způsobilosti k výkonu určité profese), není nutné předchozí oznámení o zamýšlených službách. Služby se smějí vykonávat bez předchozích úředních kroků.

Přitom je však nutno dbát na to, aby při poskytování služeb byly dodržovány všechny rakouské právní předpisy. Toto platí i pro důvody pro odejmutí živnostenského oprávnění jako např.

 • záznam v trestním rejstříku pro podvodný úpadek
 • záznam v trestním rejstříku odsouzení pro jiné trestné činy, přesahující 3 měsíce
 • odmítnutí insolvenčního návrhu nebo zrušení insolvenčního řízení z důvodů nedostatku konkursní podstaty.

V tomto případě musí živnostenský úřad poskytování služeb (jak pro vázané tak i volné živnosti) zakázat. Poskytování služeb je v takovémto případě nepřípustné. Pokud služby budou i přesto poskytovány, platí to za neoprávněné provozování živnosti.  To znamená, že mohou být uplatněna veškerá úřední opatření živnostenského řádu nebo donucovací prostředky správně trestního zákona až po zabavení pracovních prostředků a materiálů,

6.3.2. Vázaná živnost v Rakousku

Jedná-li se při přeshraničním poskytování služeb v Rakousku o vázanou živnost (tedy o živnost s dokladem o způsobilosti k výkonu určité profese), je nutno zamýšlené provádění služeb před jejich započetím provádění písemně oznámit Spolkovému ministerstvu pro hospodářství, rodinu a mládež

Kontakt:
Bundesministerium für Wirtschaft, Familie a Jugend, 1/9 živnostrechtsvollziehung, 1011 Wien, Stubenring 1,
Telefon: +43(0)1/71100 5827, Fax: +43(0)1/71100 12205,
E-Mail: post@i9.bmwfj.gv.at

Pokud se jedná o podnikatele jako fyzickou osobu (OSVČ), je nutno přiložit následující přílohy v originále nebo jako ověřené kopie. U dokumentů, které nejsou v německém jazyce, je nutno připojit rovněž ověřený překlad:

 • Prokázání státní příslušnosti k členskému státu EU nebo smluvnímu státu EHP
 • Osvědčení podle článku 7 odst. 2 písm. b směrnice 2005/36/ES („EU-osvědčení") příslušného úřadu nebo Úředního místa domovského členského státu o oprávnění k výkonu povolání poskytovatele služby
 • Prokázání odborné kvalifikace
 • Potvrzení o dosavadní činnosti v živnost
 • U bezpečnostních služeb (detektiv z povolání, ostraha), činnost v oblasti zbraní a zřizování zabezpečovacích systémů: výpisy z trestního rejstříku majitele živnosti a vysílaných pracovníků

Pokud je poskytovatel služeb právnická osoba (společnost), je nutno předložit následující dokumenty:
Přílohy ohledně poskytovatele služeb (právnická osoba popř. společnost):

 • Osvědčení podle článku 7odst. 2 písm. b směrnice 2005/36/EG („EU-osvědčení") příslušného úřadu nebo Úředního místa domovského členského státu o oprávnění k výkonu povolání poskytovatele služby
 • Potvrzení o dosavadní činnosti v živnosti
 • Výpis z obchodního rejstříku

Přílohy týkající se odpovědného zákonného zástupce poskytovatele služeb:

 • Prokázání občanství
 • Prokázání odborné kvalifikace

Při živnostech „bezpečnostní služby", „živnosti v oblasti zbraní" a „montování bezpečnostních systémů" jsou kromě toho třeba výpisy z trestního rejstříku odpovědných zákonných zástupců a vysílaných pracovníků.

Spolkové ministerstvo pro hospodářství, rodinu a mládež pak prověří na základě podkladů, zda jsou dány všeobecné předpoklady pro výkon živnosti (důvody pro zákaz výkonu živnosti, odpadnutí dokladu o způsobilosti k výkonu určité profese; existence podniku v zemi původu; viz bod 6.1.) a jestli musí být předepsán adaptační kurs popř. zkouška způsobilosti (viz bod 6.2.).

 • BMWFJ má nyní měsíční lhůtu pro učinění následujících rozhodnutí (přičemž BMWFJ může jednoměsíční lhůtu prodloužit na dva měsíce):
 • BMWFJ zakáže poskytování služeb, protože nebyly splněny zákonné předpoklady: Služba nesmí být vykonávána, 
 • BMWFJ sdělí ve lhůtě jednoho měsíce od předložení oznámení, že jsou předložené podklady neúplné: požadované podklady musejí být dodány dodatečně. Pokud se toto nestane, není možno započít s prováděním výkonů
 • BMWFJ ve lhůtě jednoho měsíce od předložení veškerých podkladů vůbec nereaguje: Pokud byly předloženy veškeré a úplné podklady, smí být služba po uplynutí jednoho měsíce poskytována.
 • BMWFJ prodlouží během jednoho měsíce lhůtu na dvouměsíční, v době prodloužení ale nereaguje; Pokud byly předloženy veškeré a úplné podklady, smí být služba po uplynutí dvouměsíční lhůty poskytována.
 • BMWFJ oznámí během jednoho měsíce (popř. do dvou měsíců v případě prodloužení lhůty) od úplného předložení veškerých podkladů, že proti poskytování přeshraničních služeb nejsou žádné námitky: Služby se smí po dojití tohoto sdělení poskytovat.
 • BMWFJ během jednoho měsíce od úplného předložení veškerých podkladů formou úředního rozhodnutí předepíše  (popř. do dvou měsíců v případě prodloužení lhůty), že je během dalšího měsíce po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí absolvovat adaptační kurs popř. doplňkovou zkoušku: Služba smí být prováděna teprve po absolvování adaptační kursu popř. doplňkové zkoušky. Pokud to není vinou BMWFJ během stanovené měsíční lhůty umožněno, smí být služba prováděna.

Oprávnění pro poskytování přeshraničních služeb platí vždy jeden rok, je tedy třeba každý rok znovu přeložit veškeré podklady a obnovit jej.

Tip!
Formuláře a veškeré požadované podklady a důkazy najdete na webové stránce  Spolkového ministerstva pro hospodářství, rodinu a mládež: http://www.bmwfj.gv.at I Unternehmen I Gewerbe I Gewerbeaus¬übung durch Unternehmen aus anderen EU/EWR-státen I Formular(e) Anzeige grenzüberschreibender Dienstleistungen /Formuláře: Oznámení přeshraničního poskytování služeb/

Oprávněné poskytovatele přeshraničních služeb zveřejní BMWFJ s uvedením příjmení (firmy), křestního jména, adresy pobočka v zemi původu, případné další kontaktní adresy a dalších rakouských kontaktních údajů a prováděných činností na internetu v tzv. „Rejstříku služeb" (http://dir.bmwfj.gv.at).

6.4. Informace pro příjemce služby

Pokud se jedná o živnost, na kterou se nevztahuje zvláštní zkouška na prokázání kvalifikace předepsaná BMWFJ (bod 6.2.; tedy i u volných živností!), je nutno příjemci služby před uzavřením smlouvy písemně předložit následující údaje:

 • v každém případě číslo zápisu do obchodního nebo jiného druhu podnikatelského rejstříku
 • vždy jméno a adresa příslušného orgánu státního dozoru
 • vždy údaj o příslušném profesním sdružení nebo srovnatelné organizaci
 • profesní označení nebo prokázání vzdělání a údaj o členském státu EU, ve kterém byla kvalifikace získána
 • DIČ /UID-Nummer/
 • Údaje o existenci pojistné ochrany popř. pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám při výkonu povolání

Pokud tato informační povinnost nebude splněna, může BMWFJ poskytování této služby zakázat.