Práce přes hranici

Příručka pro přeshraniční poskytování služeb v Rakousku

WKNÖ - Hospodářská komora Dolního Rakouska

Autoři příspěvků: Gutlederer-Leskovar, Kandlhofer, Kubanek, Nadlinger

3. aktualizované vydání, duben 2011

'Proč je pro Vás tato brožura důležitá:
Máte v úmyslu zaměstnávat zahraniční firmy z prostoru EU jako své subdodavatele?
Chtěli byste vědět, za jakých předpokladů zahraniční firmy z prostoru EU smějí „pracovat“v Rakousku?
Potřebujete informace, jak a za kterých předpokladů zahraniční subdodavatelské firmy v Rakousku smějí zaměstnávat pracovníky?

Tato brožura Vám přináší podrobné a kompetentní informace o všech právních otázkách v oblasti přeshraničního poskytování služeb v Rakousku. Pojednává podrobně o následujících bodech:

  • Živnostenskoprávní rámcové podmínky
  • Zaměstnávání zahraničních pracovníků
  • Sociální pojištění pro vysílané pracovníky a osoby samostatně výdělečně činné
  • Daň z příjmu popř. daň ze mzdy a daň z obratu

Brožura se podrobně zabývá právem na svobodné poskytování služeb v zahraničí (tzv. „volný pohyb služeb") a objasňuje také, v kterých případech musí být v Rakousku založena pobočka. Vlastní těžiště této brožury však představuje tzv. „práce přes hranici", bez toho že by v Rakousku musela být zakládána vlastní pobočka.
Detailně je popsáno oznámení, které je v některých případech nutno učinit u Spolkového ministerstva pro hospodářství, rodinu a mládež /Bundesministerium für Wirt¬schaft, Familie a Jugend/, včetně veškerých s tím spojených nezbytných podkladů a kroků. V následující kapitole je pozornost věnována otázkám vysílání zahraničních pracovníků do Rakouska a příslušnému uplatňovanému právu a otázkám sociálního pojištění včetně příslušných s tím spojených ohlašovacích povinností.
 Část „Daňové právo“ nadto obsahuje vedle vysvětlení i příklady z praxe.
K příslušným bodům jsou uvedeny rovněž kontaktní adresy a odkazy na úřední formuláře.
Tato brožura je cenným vodítkem pro všechny, kteří se zabývají přeshraničním poskytováním služeb v Rakousku.

Úvod

Volný pohyb služeb představuje jednu ze základních svobod evropského vnitřního trhu. Opravňuje podnikatele členských zemí EU, a to jak osoby samostatně výdělečné činné, tak i společnosti k přechodnému poskytování přeshraničních služeb v Rakousku.
Pod pojmem práce přes hranici se rozumí pouze přechodné a příležitostné provádění objednaných živnostensky prováděných činností zahraničními podnikateli, kteří nemají sídlo ani pobočku v Rakousku. Získávání zakázek a jejich provádění musí být prováděno ze sídla zahraničního podnikatele ve státě, kde má tento podnikatel sídlo firmy.
Při práci přes hranici je třeba rozlišovat, zda zahraniční podnikatel využívá pro poskytování služeb svých pracovníků nebo zda vykonává svou činnost v Rakousku podnikatel osobně.