Sociální pojištění

V první řadě je nutno prověřit, zda lze nasazení pracovníků na práci v zahraničí  vůbec považovat za „vyslání". O vyslání se z hlediska sociálního pojištění jedná tehdy,

  • pokud existuje i během nasazení v zahraničí pracovně právní vazba ve vztahu k vysílajícímu zaměstnavateli (disciplinární pravomoc, výplata mezd, ručení vysílajícího zaměstnavatele),
  • existuje zaměstnávání v zemi sídla před i po vyslání a
  • zaměstnavatel vykonává svou obchodní činnost běžně ve státě, ve  kterém se nachází sídlo firmy (min. 25% obratu ve státě, ve kterém se nachází sídlo firmy).

1. V kterém státě podléhá pracovník sociálnímu pojištění?

Pokud se jedná o vyslání do členských států EU popř. států EHP zůstává povinnost sociálního pojištění ve státě, ve  kterém se nachází sídlo firmy, pokud doba vyslání nepřesáhne max. 2 roky. V zemi, kde je pracovník nasazen, nevzniká povinnost sociálního pojištění. I přes praktický výkon povolání v jiném členském státě zůstávají v platnosti předpisy toho státu, z jehož území je pracovník do jiného členského státu vysílán.
Přesáhne-li doba trvání vyslání dva roky, přechází povinnost sociálního pojištění vždy okamžitě do země nasazení.

2. Jak se provádí prokázání?

Důkaz, že povinnost sociálního pojištění nadále existuje ve vysílajícím státě, se provádí prostřednictvím jednotného EU formuláře A 1.
Tento formulář vystavuje zdravotního pojišťovna ve vysílajícím státě a slouží pro žádost  o pracovní povolení/povolení k vyslání popř. EU-potvrzení o vyslání nebo při kontrolách v zemi, kde je činnost vykonávána.

3. Jak dlouho důkaz platí?

Důkaz platí nejvýš 24 měsíců.
Pokud je od začátku jasné, že vyslání bude delší než 24 měsíců, nebo pokud se po uplynutí prvních 24 měsíců ukáže, že doba vyslání přesáhne 24 měsíců, existuje možnost zažádat si u Spolkového ministerstva práce, sociálních věcí a ochrany spotřebitelů o výjimku pro celou dobu pobytu popř. pro dobu prodloužení vyslání. Tyto výjimky jsou zpravidla poskytovány na celkovou dobu, která nepřesáhne 5 let.

4. Jak mohou vysílaní pracovníci čerpat výkony zdravotního pojištění v Rakousku?

Pracovníci vyslaní do Rakouska mají nad ošetření v případu nouze navíc nárok na veškeré požadované výkony lékařské péče. Úhrada jejích nákladů probíhá přímo mezi zdravotními pojišťovnami zúčastněných států EU,
Jako důkaz nároku potřebují vysílaní pracovníci buď Evropskou kartu zdravotního  pojištění (nezaměnit s rakouskou E-Card) nebo formulář E 111 AT.

5. Jaké následky má přechodné pozastavení činnosti během doby vyslání?

Přechodné přerušení činnosti během doby vyslání nepředstavuje přerušení vyslání, které by zakládalo jeho odpovídající prodloužení o dobu přerušení. Důvod přerušení přitom není relevantní. V úvahu přichází např. nemoc, dovolená nebo kursy u vysílajícího podniku. Doba vyslání končí i nadále v původně plánovaném termínu.

6. Která pravidla platí při opětovném vyslání?

Pokud by při opětovném vyslání pracovníků do Rakouska mělo být opět uplatněno sociální pojištění vysílajícího státu, může se další vyslání uskutečnit teprve po dvou měsících po skončení předchozí doby vyslání.
Naproti tomu při bezprostředně po sobě následujícím vyslání pracovníka do různých členských států je nadále uplatňováno právo sociálního pojištění vysílající země EU.

7. Formuláře a kontaktní adresy

 http://www.noegkk.at/mediaDB/741260_formulář_A1.pdf

8. Sociální pojištění pří práci přes hranici vykonávanou podnikatelem osobně (bez nasazení pracovníků)

Podnikatelé, kteří svou činnost vykonávají po omezenou dobu (nejvýš 24 měsíců) v pouze jednom jiném členském státě než v tom, ve kterém tuto činnost vykonávají  obvykle, spadají i nadále pod systém pojištění posledně jmenovaného státu. Při současném vykonávání samostatné výdělečné činnosti ve dvou státech se řídí povinnost pojištění výhradně podle právních předpisů státu bydliště.
Přechodné přerušení činnosti během doby vyslání např. pro nemoc, dovolenou nebo kursy dalšího vzdělávání nepředstavuje přerušení vyslání, které by zakládalo jeho odpovídající prodloužení o dobu přerušení. Doba vyslání končí vždy v plánovaném termínu.